• ทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์
 • เปิดแฟ้มทะเบียนหนังสือประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน  ->  
  ฝ่าย/กลุ่มงาน  ->  
  แผนก/งาน  ->  
  เลขทะเบียนรับ ที่ / ลงวันที่ / เจ้าของเรื่อง ถึง / เรื่อง / รายละเอียด การปฏิบัติ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/5
  ลว.  19 พฤษภาคม 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มบริหารบุคลากร ,
  เรื่อง : รายงานข้อมูลการสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบรายงานข้อมูลการสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  เรียน ผอ.สพท.นภ.1
  อ้างถึง หนังสือ สพท.นภ.1 ที่ ศธ 04172-1727 ลว.3 พฤษภาคม 2553
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
  โรงเรียนบ้านภูพานคำได้ดำเนินการกรอกแบบการสอนของข้าราชการครู ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดในแบบรายงานฯที่ส่งมาพร้อมนี้
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
  ขอแสดงความนับถือ
  ภาวิไล บุญทองแพง
  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 66 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/6
  ลว.  28 มิถุนายน 2553
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งรายงานข้อมูลอัตรากำลังครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2553
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบบันทึกข้อมูลครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2553
  เรียน ผอ.สพท.นภ.1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานข้อมูลอัตรากำลังของครูและนักเรียน ปีการศึกษา 2553

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/24
  ลว.  23 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : แจ้งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  รายละเอียด :  ๒๓ มกราคม ๒๕๕๕
  เรื่อง แจ้งข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
  เรียน ผอ.สพป.นภ.เขต ๑
  อ้างถึง หนังสือ สพป.นภ.เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/๒๐๓ ลว. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๕
  ตามหนังสือที่อ้างถึง โรงเรียนบ้านภูพานคำ ได้แก้ไขและกรอกข้อมูลที่เว็บไซต์ http://210.246.189.41/p1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งมีนักเรียนย้ายเข้าเพิ่มเติม 1 คน ดังนี้
  ลำดับ รหัสสถานศึกษา ชื่อสำนักงานเขตพื้นที่ ป.1ชาย ป.1หญิง รวมป.1
  25 39010025 บ้านภูพานคำ 1 4 5

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/26
  ลว.  24 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  รายละเอียด : 
  23 มกราคม 2555
  เรื่อง เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2556 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
  เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  อ้างถึง หนังสือ สพป.นภ.เขต 1 ที่ ศธ 04172/125 ลงวันที่ 12 มกราคม 2555
  สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบครุภัณฑ์ 1/1 จำนวน 1 ฉบับ
  2. แบบฟอร์มการลงรายการงบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 ชุด
  ตามหนังสือที่อ้างถึง ให้โรงเรียนสำรวจความต้องการในการขอจัดตั้งงบประมาณ ปี 2556 นั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านภูพานคำ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ

  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านภูพานคำ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 53 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/27
  ลว.  25 มกราคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งคะแนนผลการสอบpre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  รายละเอียด :  ๒๔ มกราคม ๒๕๕๕
  เรื่อง ส่งคะแนนผลการสอบpre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
  เรียน ผอ.สพป.นภ.เขต ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ผลคะแนนการสอบpre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ จำนวน ๑ ฉบับ
  ๒. แบบรายงานผลการเตรียมความพร้อม pre o-net จำนวน ๑ ชุด

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ให้โรงเรียนดำเนินการสอบ pre o-net ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๕ นั้นบัดนี้โรงเรียนบ้านภูพานคำ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในแบบรายงานฯและเอกสารประกอบ ที่ส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/28
  ลว.  08 กุมภาพันธ์ 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น
  รายละเอียด : ที่ ศธ ๐๔๗๑๒.๐๘๒/๐๑๓ โรงเรียนบ้านภูพานคำ หมู่ ๗
  ต.โนนทัน อ.เมือง  จ.หนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
  ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  เรื่อง ส่งแบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น
  เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
  อ้างถึง หนังสือ สพป.นภ.๑ ที่ ศธ.๐๔๑๗๒/๓๙๔ ลว. ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น จำนวน ๑ ฉบับ

  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑ ให้โรงเรียนดำเนินการสำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น เพื่อการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น บัดนี้โรงเรียนบ้านภูพานคำได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดในแบบประเมินฯที่ส่งมาพร้อมนี้

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ


  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/42
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  รายละเอียด :  ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๕
  เรื่อง การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕
  เรียน ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑
  อ้างถึง หนังสือสพป.นภ. เขต ๑ ที่ ศธ ๐๔๑๗๒/๑๗๓๖ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๕
  สิ่งที่ส่งมาด้วย การพัฒนาครูสอนภาษาอังกฤษและนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/43
  ลว.  25 มิถุนายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งแบบแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  รายละเอียด :  25 มิถุนายน 2555
  เรื่อง ส่งแบบแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียนชั้น
  ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
  เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบแจ้งรายชื่อครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาครูภาษาอังกฤษและนักเรียน
  ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 1 ฉบับ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04172.082/48
  ลว.  08 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : ที่ ศธ. ๐๔๑๗๒.๐๘๒/๘๔ โรงเรียนบ้านภูพานคำ หมู่ที่ ๗
  ตำบลโนนทัน อำเภอเมือง
  จังหวัดหนองบัวลำภู ๓๙๐๐๐
  ๗ สิงหาคม ๒๕๕๕
  เรื่อง ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒๕๕๕
  เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑
  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒๕๕๕ จำนวน ๑ ชุด
  ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต ๑ มีนโยบายจะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย โดยจัดให้มีการสอบอ่านและเขียน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นั้น โรงเรียนบ้านภูพานคำ ได้จัดส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๒๕๕๕ มาพร้อมนี้แล้ว
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


  ขอแสดงความนับถือ

  (นางภาวิไล บุญทองแพง)
  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านภูพานคำ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/52
  ลว.  24 สิงหาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานการจัดกิจกรรม "สัปดาห์อาเซี่ยน"
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.นภ.1 ได้จัดส่งแบบรายงาน "สัปดาห์อาเซี่ยน"แล้วครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/53
  ลว.  28 กันยายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555
  เรียน ผอ.สพป.นภ.1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 50 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/54
  ลว.  21 ตุลาคม 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี(ICT)ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.นภ.เขต 1 ได้จัดส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี(ICT)ปีการศึกษา 2555 มาให้แล้วครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/56
  ลว.  20 พฤศจิกายน 2555
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบสำรวจเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบสำรวจเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน
  เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  อ้างถึง หนังสือ สพป.นภ.เขต 1 ที่ ศธ 04172/4114 ลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งแบบรายงานสำรวจเขตพื้นที่บริการของโรงเรียน จำนวน 1 ฉบับ


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 52 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/57
  ลว.  18 มกราคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานผลการสอบ pre-o-net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบรายงานผลการสอบ pre- o-net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6
  เรียน ผู้อำนวยการ สพป.นภ. เขต 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรางานบรายงานผลการสอบ o-net ปีการศึกษา 2555 ชั้น ป.6
  โรงเรียนบ้านภูพานคำได้ดำเนินการสอบ pre-o-net ชั้นป.6 ปีการศึกษา 2555 เสร็จเรียบร้อยตามรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้ครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 44 โรงเรียน ด่วนมาก
  ที่ ศธ  04172.082/58
  ลว.  06 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งรายชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS
  รายละเอียด : เรื่อง การดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS
  เรียน ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย รายชื่อคณะกรรมการการดำเนินงานโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพผู้เรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา LAS
  โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.นภ.เขต 1 ส่งมาเรียบร้อยแล้ว ตามไฟล์แนบ  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 44 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/59
  ลว.  12 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555
  เรียน ผู้อำนวยการ สพป.นภ.เขต 1
  สิ่งที่ส่งมาด้วย ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555 จำนวน 1 ฉบับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/60
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ร่มเกล้า ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งรายชื่อนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายเมือง 7
  สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/61
  ลว.  14 กุมภาพันธ์ 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ร่มเกล้า ,
  เรื่อง : ส่งรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3
  รายละเอียด : เรื่อง ส่งบัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3 ปีการศึกษา 2555
  เรียน ประธานศูนย์เครือข่ายเมือง 7
  สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีรายชื่อนักเรียนชั้น ป.3

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 52 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/62
  ลว.  01 มีนาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.นภ.เขต 1ได้จัดส่งส่งแบบรายงานจำนวนนักเรียนที่มีทักษะทางด้านเทคโนโลยี (ICT) ปีการศึกษา 2555แล้วครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04172.082/65
  ลว.  17 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : รายงานข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน เพื่อใช้ในการจัดสรรคอมพิวเตอร์พกพา ประจำปีงบประมาณ 2557

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับที่ ศธ  04172.082/67
  ลว.  19 มิถุนายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : สำรวจรายชื่อนักเรียนและครูผู้สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2556

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/68
  ลว.  07 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วน
  ที่ ศธ  04172.082/69
  ลว.  24 สิงหาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 56 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04172.082/71
  ลว.  16 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : ทุกหน่วยงาน
  เรื่อง : ส่งแบบสอบถามสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
  รายละเอียด : โรงเรียนบ้านภูพานคำ สพป.นภ.1 ส่งแบบสอบถามสมรรถนะและทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 แล้วครับ

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นายสถาพร อินทรประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วน
  ที่ ศธ  04172.082/72
  ลว.  20 กันยายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน
  รายละเอียด :  ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภูเขต 1 แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดดำเนินการสำรวจสภาพการใช้สารเสพติด (RE-X-RAY) ครั้งที่ 1 ของเดือนกันยายน เพื่อเฝ้าติดตามสถานการณ์การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของสารเสพติด ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น
  บัดนี้ โรงเรียนบ้านภูพานคำ ได้ดำเนินการดังกล่าว เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้


  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/76
  ลว.  12 ตุลาคม 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียนที่ ศธ  04172.082/77
  ลว.  27 พฤศจิกายน 2556
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มส่งเสริมคุณภาพการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง : ส่งรายงานสภาพการใช้สารเสพติดในสถานศึกษาเป็นกรณีเร่งด่วน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/81
  ลว.  14 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง :  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน LAS (Local Assessment System)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ] [ ไฟล์ที่ 3 ] [ ไฟล์ที่ 4 ] [ ไฟล์ที่ 5 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> ยังไม่มีผู้รับ ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/82
  ลว.  14 มีนาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและการจัดการศึกษา ,
  เรื่อง :  รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาขึ้นพื้นฐาน LAS (Local Assessment System) (ต่อ)

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/88
  ลว.  17 เมษายน 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : การจัดทำสัญญาจัดซื้อหนังสือเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ
   -> 1 โรงเรียน ด่วนที่สุด
  ที่ ศธ  04172.082/90
  ลว.  28 กรกฎาคม 2557
  เจ้าของเรื่อง: บ้านภูพานคำ
  ถึง : กลุ่มนโยบายและแผน ,
  เรื่อง : ข้อมูลค่าสาธารณูปโภค รายการค่าไฟฟ้าของโรงเรียน

  ดาวน์โหลด ไฟล์เอกสาร :--
   [ ไฟล์ที่ 1 ] [ ไฟล์ที่ 2 ]
  เจ้าหน้าที่.
   นางสุพัตรา เปลี่ยนประเสริฐ


  กำลังแสดง     จากทั้งหมด  2  หน้า    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
  ถ.อุดรธานี - เลย ต.ลำภู อ.เมือง จ.หนองบัวลำภู 39000
  โทร. 042-360659 , 042-360660 แฟ็กซ์ 042-360660
  E-mail Address :  kamta2005@hotmail.com    mt.promsanthie@gmail.com


  ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์  โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1
    การสร้างหน้าเอกสาร : 1487 วินาที